Resulullah (sav)'i Rüyada Görmenin Yolları

Efdal-ı salevât-ı Okumak

Yatsı namazını kıldıktan sonra;

3 kere İhlâs sûresi,

3 kere Felâk sûresi

3 kere Nâs sûresi

İhlâs Sûresi

Manası:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.

De, o: Allah tek bir tektir.(1) Allah, o eksiksiz sameddir. (2) Doğurmadı ve doğurulmadı. (3) Ona bir küfüv de olmadı. ﴾4﴿

Felâk Sûresi

Manası:

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm

De ki: Sığınırım Rabbına o felak’ın, ﴾1﴿ Şerrinden yarattıklarının. ﴾2﴿ Ve şerrinden bir gâsıkın daldığı zaman. ﴾3﴿ Ve o, ukdelere üfleyen neffasların şerrinden. ﴾4﴿ Ve şerrinden bir hâsidin hased ettiği zaman. ﴾5﴿

Nâs Sûresi

Manası:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

De ki sığınırım Rabb’ine nâsın, ﴾1﴿ Melikine nâsın, ﴾2﴿ İlâhına nâsın,﴾3﴿ Şerrinden o sinsi vesvasın. ﴾4﴿ Ki vesvese verir sinelerinde nâsın. ﴾5﴿ Gerek cinden gerekse insden. ﴾6﴿

Ve sonra hiç konuşmadan şu salevâtı okursa; o kişi mutlaka Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâsında görür (Saâdetü’d-Dareyn, s. 523)

O salevât şudur:

Okunuşu:

Allâhümmec’al efdale salevâtike ebeden ve enmâ berakâtike sermeden ve ezkâ tahiyyâtike fadlen ve ‘adeden ‘alâ eşrefil halâikıl insâniyyeti ve’l cânniyyeti ve mecma’ı’l hakâyıki’l îmâniyyeti ve mazharit-tecelliyâti’l-ihsaniyeti ve mehbit’ıl esrâri’r-rah­mâniyyeti vâsıtati ıkdi’nnebiyyîne ve mukaddemi ciyşi’l mürse­lîne ve kâidi rakbi’l enbiyâi ve’l mükerremîyne ve efdali’l halkı’l ecmaîne hâmili livâi’l ‘izzi’l a’lâ ve mâliki ezimmeti’l mecdi’l esnâ şâhidi’l esrâri’l ezeli ve müşâhidi’l esrâri’l ezeli ve müşâhidi envari’s-sevabigıl üveli ve tercümâni lisâni’l kıdemi ve menbaı’l ilmi ve’l hilmi ve’l hikemi ve mazhari sirri’l cûdi’l cüz’iyi ve’l külliyyi ve insani ayni’l vücûdi’l-ulviyyi ve’z-züfliyyi ve rûhi ce­sedi’l kevneyni ve ayni hayatiddâreyni mütehallikı bi e’lâ rutebil ubudiyeti el mütehallikı bi ahlakıl makamatil ıstıfâyyeti elhaliyyli’l a’zami ve’l habîbi’l ekrami seyyidüna muhammedü’bni abdullâhi’bni abdülmuttalib ve ‘alâ âlihî ve sahbihî adede ma’lûmatike ve midâde kelimâtike küllemâ zekera’z-zâkirûne ve ğafele an zikrike’l gâfilûne ve sellim teslîmen kesîran ve radıyallahü an eshâbi rasûlillâhi ecmaîyne.

Ey Allah’ım! En faziletli salevâtını ebediyyen; bereketlerinin en bolunu sürekli, selâmlarının en güze­lini fazîlet ve sayısızca devamlı ve sürekli olarak;

İns ve cinnin en şereflisi,

Îmânî hakikatlerin merkezi,

İhsânî tecelliyâtın mazharı,

Rûhânî sırlarının iniş yeri,

Peygamberler silsilesinin odağı,

Rasüller ordusunun öncüsü,

Enbiyâ-i mükerremîn (değerli peygamberler) ka­filesinin komutanı,

Bütün mahlûkatın efdali (en fazîletlisi),

En yüce izzet sancağının taşıyıcısı,

En şerefli ululuk dizgininin mâliki,

Kıdem lisânının tercümanı;

İlim, hilm ve hikmetler kaynağı;

Cüz’î ve küllî cömertlerin sırrının mazharı,

Ulvî ve süflî mevcûdâtın gözbebeği,

Her iki âlemin maddî cihetinin rûhu,

En üst ubûdiyyet mertebelerinin hakîkatine erici,

En seçkin makamlara yakışan ahlâkın sahibi, en büyük dost ve en kıymetli sevgili,

Abdülmuttalib oğlu Abdullah oğlu Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne O’nun âline ve ashâbınının üzerine olsun;

Ma’lûmâtının sayısınca,

Kelimelerinin mürekkebinin ağırlığınca,

Zikredenler seni zikrettiği sürece,

Gaflet edenler senin zikrinden gafil bulunduğu müddetçe salât et!

Allâhım, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne çok çok selam eyle!

Allâhü Te’âlâ Hazretleri, Resûlullâh (Sallallahu aleyhi ve sellem) ‘in ashabının hepsinden razı olsun!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu