Resulullah (sav)'i Rüyada Görmenin Yolları

Kevser Sûresini Okumak

İmâm Ca’fer-i Sâdık (k.s.)[1] Hazretleri’nin “Menâfi’ü’l-Kur’ân” isimli kitabında buyruldu ki:

-“Kim Cuma gecesi, gece yarısından sonra kalkar namaz kılar ve namazdan sonra da Kevser sûresini bin kere okursa; o kişi, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görür.

Kunûzü’l-Esrâr” kitabının sahibine göre ise Cuma gecesi yatsı namazından sonra bin kere Kevser sûresini okuyan Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görür. (Saâdetü’d-Dareyn, s. 526)

         Kevser Sûresi

Manası:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.

(Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir. ﴾1-3﴿


[1]Câfer-i Sâdık (k.s.) hazretleri, Tâbiîn devrinin yükseklerinden ve evliyânın büyüklerinden olup Nakşibendiyye silsilesinin dördüncüsüdür. Bütün din bilgilerinde olduğu gibi, zamânının bütün fen ilimlerinde de söz sâhibiydi. Yetiştirdiği talebeler, cebir ve kimyâ ilimlerinde çeşitli keşifler yapmışlar, bu ilimlerin temel sistematiğini kurmuşlardır. İmâm-ı Câfer’in en meşhûr talebesi, Hanefî mezhebinin kurucusu ve Ehl-i sünnetin reisi olan İmâm-ı A’zâm Ebû Hanife Nu’man bin Sâbit’tir. Doğruluğu ve sadâkatı o kadar çoktur ki, bundan dolayı kendisine “Sâdık” lakabı verilmiştir. Hikmetli sözleri ve menkıbeleri ile ibret dolu hayat olayları her yere yayılmış, kitaplara yazılmıştır. 765 (H.148) senesinde irtihâl etmiştir Kabri, Medine-i Münevvere’de Cennet-ül-Bâkî’ kabristanındadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu