Kategorisiz

Müellif Hakkında

ÖMER MUHAMMED ÖZTÜRK


13 Ağustos 1946 (15 Ramazân 1365) yılında Adana’da dünyâyı teşrîf eden zât-ı âlileri, babaları Merhum Hacı Mehmed Öztürk Efendi’nin Hz. Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu (k.s.) ile İstanbul’a hicret etmeleriyle küçük yaşta İstanbul’a yerleşmişlerdir.

Doğduklarında Ömer ism-i şerîflerini Hz. Mahmûd Sâmî (k.s.) koymuştur. Maddî ve manevî eğitimlerini de bizzat takib etmişlerdir. Başta mürşidleri olan Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) olmak üzere; Adanalı Hasan Akbaşgil Efendi, Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyid Şefik Efendi, Ali Haydar Efendi, Bekir Haki Efendi, Abdullah Develioğlu, Gönenli Mehmed Efendi, Sarıyerli Nuri Efendi, Alasonyalı Cemal Öğüt Efendi, Sütlüceli Küçük İdris Efendi, Salih Cemal Esirger, Arap Hoca lakaplı Mustafa Efendi, Muhammed Mutevelli Şa’râvî istifade ettiği önde gelen âlimlerdir.

1978 yılında Üstadları Ramazanoğlu Mahmud Sâmi ile beraber ma’nevî bir işaretle Medine-i Münevvere’ye , her şeylerini Türkiye’de bırakarak hicret etmişler bu zâtın irtihâline kadar kendisine hizmet etmişlerdir. Sami Efendi hazretleri vasiyetlerini Ömer Muhammed Öztürk’e yapmışlar, techiz, tekfin ve defin işlerini de yine kendilerine havale etmişlerdir. Kendisinin irtihâlinden sonra Ömer Muhammed Öztürk’ün sohbetlere devam etmesini vasiyet etmişler,  kendisi için “İhvana kılavuzdur, en emin ihvânımdır.” buyurmuşlardır.

Galatasaray Lisesi’nde orta öğrenimini tamamlayan zât-ı âlileri, İstanbul İktisadî ve Ticârî İlimler Akademisi’ni bitirerek, bir süre de orada öğretim görevlisi olarak görev yapmışlardır. Öğrencilikleri esnasında Türk Gençliği’ni Dünya Gençlik Kurultayı’nda temsil etmişler,  dünya gençliğinin meseleleri ile ilgili Fransızca olarak hazırladıkları raporu kurultay başkanlığına sunmuşlar ve  Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile çeşitli temaslarda bulunmuşlardır. Kurultayın devam ettiği 26 gün boyunca BM binasında günde 3 vakit ezan okunmasına vesile olmuşlar.

Üstadları Ramazanoğlu Mahmud Sâmi (k.s.)’un  kendilerine İslam Gençliği vazifesi  vermeleri neticesinde MTTB Genel başkanlığına geçmişlerdir.

1979 yılında Medîne’ye hicret etmelerinden önceki yaklaşık 10 yıllık dönemde Milli Türk Talebe Birliği’nde gençliğe büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Kendilerinin başkanlığından hemen önce senede birkaç faaliyeti olan; kongresi bile üç-beş kişiyle yapılan MTTB’yi, kapatıldığında Türkiye genelinde iki yüzün üzerinde şubesi olan bir kurum haline getirmişler, Türkiye’de İslâmi gençlik hareketi başlatmışlardır. “İslâm’ı öğren, yaşa; öğret, yaşat.” temel umdesini MTTB’ye Genel Başkan olduktan sonra hep vurgulamışlardır.  Kendilerinin bütün hayatı da bu dört esasta temerküz etmiştir.

Ömer Muhammed Öztürk’e iç ve dış siyasete vukûfiyetleri, her türlü bilgi, birikim ve donanıma sahip oluşları, üstün zekâ ve çalışkanlıkları sayesinde devletin zirvesine kadar çıkma yolu açık olduğu halde siyasete hiç meyletmemişlerdir.  Bununla birlikte MTTB döneminde Ömer Muhammed Öztürk’ün riyasetinde ve ona bağlı olarak çalışan, kendisinin sekreterliğini yapan kişiler bugün devletin zirvesinde görev yapmaktadırlar.

MTTB 1980 ihtilalinde kapatılıp tüzüğü gereği mal varlığını Fatih Gençlik Vakfı’na devredinceye kadar Türkiye çapında iki yüzün üzerinde şubesi bulunan bir teşkilat haline gelmiş ve memleketimizde İslâm’ın yeniden neşv ü nema bulmasına vesile olmuştur.

Fatih Gençlik Vakfı, 1971 yılında kurulduğundan bu yana, üniversite gençliğinin maddî ve ma’nevî her türlü ihtiyacına cevap vermek için, kurucusu Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün maddî ve ma’nevî destekleri ile ayda 150 öğrenciye burs verilmektedir.

Ömer Muhammed Öztürk’ün hizmetleri bununla da sınırlı kalmayıp Ehl-i Sünnet akâidinin güçlenmesi ve Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’in istifâdesi için Misvak Neşriyat’ı kurmuş ve birbirinden değerli eserler hazırlayarak ve tercüme ettirerek basım-yayım yoluyla da memleketimize hizmet etmişlerdir.  İmam-ı Azam (r.a.) ile ilgili,  toplam 6 cilt kitap neşretmişler, ayrıca Arapça ismi İlâü’s-Sünen olan ve Türkçe’ye “Hadislerle Hanefî Fıkhı”  ismiyle tercüme edilen 21 ciltlik kaynak eserin tercüme edilmesine vesile olmuşlardır.

Bu temel eserlerin yanında Sünnet-i Seniyye’nin ihyâsına yönelik çeşitli cep kitapları neşrederek, Ümmet-i Muhammed’i (s.a.v.) yayın yoluyla da sünnet-i seniyye’ye kılavuzlamaktadırlar. Ayrıca cuma akşamları internet üzerinden yaptıkları sohbetlerin yazıya dökülmesinden oluşan “Sohbetler 1-2…” isimli eserleri; günümüz insanının şeri’at ahkâmını ve tarikat âdâbını öğrenmek noktasında istifade edecekleri kaynaklardan biri olmuştur.

Özel bir hassasiyetle 38 yıldır çıkarageldikleri ve okurları tarafından “Kitap Gibi Takvim” olarak nitelenen “Mevlana Takvimi” her yıl yüz binlerce ailenin evine girerek insanların dinlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktadır.

Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün sohbetleri internet üzerinden yayınlanmakta, kurulan internet siteleri ve mail ağları vasıtasıyla yukarıda bahsedilen yayınlar daha geniş kitlelere ulaştırılmaktadır.

Ömer Muhammed Öztürk hâlen Medîne-i Münevvere’de “Bâb-ı Sıddîk’in Hâdimi” olarak ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’e yol göstermeye ve hizmete devam etmektedirler.

Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Allâh Resûlü (s.a.v.)’in mübarek ağızlarından çıkan her söz ve ortaya koydukları her davranış ,İslâm’ın hakikati, Kur’an’ın yegane tefsiri, tüm ilimlerin kaynağı ve biz Müslümanların yine yegane yol haritasıdır. İlim adamları Allâh Resûlü (s.a.v.)’den ne kadar çok istifade ederlerse, ilimlerde o derece ilerleme kaydederler. Teknolojinin bizlere ilim diye takdim edildiği günümüzde ise tıp ilmi de maalesef Sünnet-i Seniyye’den uzaklaştığı için, ilerlemediği gibi teknolojinin ilerlemesine rağmen gerçek mânâda ilerleyememiştir.

Hayatını ve tüm varlığını Ehl-i Sünnet itikadının yayılıp, Sünnet-i Seniyye’nin hayatımıza tamamen hakim olması için harcayan Müelifimiz, unutturulmaya çalışılan sünnetleri yeniden hayata geçirerek, bizleri hakiki yola kılavuzlarken, geriye gitmekte olan ilimlere de yol gösterip ilerlemelerine vesile olacak fırsatları onlara vermektedir.

Yine tıp ilmi için bir fırsat, bizler için de sünneti ihya hususunda ikaz olmak üzere iki önemli sünnet olan Misvak ve Hacamat konusunda, okunması ve Müslümanlara dağıtılması daha kolay olur ümidiyle hazırladıkları bu kitapçığı istifadelerinize sunuyoruz.

İslâm’ın her zaman olduğu gibi günümüzde de bütün saflığıyla yaşanabilecegini, bir asra yakın süren ömürleri boyunca sünnet-i seniyyeden zerre kadar ayrılmayarak isbatlayan Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.)’a ve onun yetiştirip “ihvâna kılavuz” olarak tayin ettiği manevî görevlisi, hayatını, Cenâb-ı Hakk (c.c.)’nun: “İçinizde iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir cemaat bulunsun” emri mucibince büyük küçük demeden her türlü irşâd faaliyetlerine adayan, Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’in istifadesi için kitaplar hazırlayan, hazırlanması için de teşvik edip yol gösteren ve maddi-manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Müellifimiz Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’e minnet ve şükranlarımızı arzederiz.

Allâh (c.c.) tevfîkini refîk etsin. (Âmin.)

Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbül gulûbi ve devâihâ ve âfiyetül ebdâni ve şifâihâ ve nûru’l ebsâri ve ziyâihâ ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim. Ve’l hamdülillâhi Rabbi’l âlemîn.

Ayrıntılı Bilgi:

www.omermozturk.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu