Mübarek Gün ve Geceler

Muharrem Ayında Yapılacak İbadetler

Muharrem, Hicrî senenin ilk ayıdır. Hicrî târih, Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in, Mekke’den Medîne’ye hicretleriyle başlar. Hz. Ömer (r.a.) zamanından önce Arabistân’da husûsî bir târih yoktu. Bir def‘a Ka‘b bin Lü’eyy’in vefâtı ve daha sonra Fil hâdisesi, târihe başlangıç olarak kabûl olunmuştu. Hicretin 21. senesinde Hz. Ömer (r.a.)’e, üzerinde Şa‘bân ayı yazılı bir sened getirilmişti. Hz. Ömer (r.a.), “Bu senedi, geçen senenin Şa‘bân’ı mı yoksa bu senenin Şa‘bân’ı mı olduğunu” sordu. Bu sırada, Hz. Ömer (r.a.), Yemen vilâyeti mâl emîni Ya’lâ bin Ümeyye (r.a.)’den günü, ayı, yılı yerli yerinde düzgün yazılar almaya başlamış; bu şekil, Hz. Ömer (r.a.)’in çok hoşuna gitmişti. Bu da, Muharrem’in ilk günü ile, Hicrî târihin başlangıcına vesîle olmuştur. Bunun üzerine Meclis-i Şûrâ toplanarak Hz. Alî (k.v.)’nun tavsiyesi üzerine Hicret-i Muhammediyye (s.a.v.)’in târihe başlangıç olması, re’y birliği ile kabûl edildi. İslâm târihinde en mühim hâdiselerden olan Hicret-i Nebevî (s.a.v.)’de Hz. Ebû Bekir (r.a.) âilesinin şerefli ve büyük hizmetleri vardır. Hicret-i Peygamberî (s.a.v.), târihin seyrini değiştiren mühim bir hâdisedir. İslâm güneşinin Medîne-i Münevvere ufuklarında bütün meş‘aleleriyle parlayarak, arzın her tarafını aydınlatmağa başlaması bu hicretten sonra başlar. Bu feyizli ve bereketli günün, her müslümân tarafından kutlanması ve müslü-mân kardeşler arasında tebrîklerin teâtî edilmesi dînî bir borçtur. Bu hicretle doğan İslâm devleti otuz yıl gibi çok kısa bir zamanda Endülüs’ten Çin’e kadar, cihânın en kıymetli mıntıkasında insanları, dîn ve vicdan hürriyetine, sulha sükûna kavuşturmuştur.

MUHARREM AYININ BİRİNCİ GÜNÜ

1. Aşağıdaki duâ, üç def‘a okunacaktır:ِ

“Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm “Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlike’l- ‘azîmi ve cûdike’l- ‘amîmi’l- mu‘avveli ve hâzâ ‘âmun cedîdün kad akbele nes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi ve sallâ’llâhu ‘alâ muhammedini ’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ âlihi ve ashâbihi’t- tayyibîne’t- tâhirine ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn.”

Türkçe Anlamı:

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz’e, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey evveli ve sonu olmayan Allâh’ım! Senden bu yeni yılda büyük ihsânın hürmetine, Senin her şeyi kaplayan, güvenilen varlığın hürmetine, bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Kötülüğü emreden şu nefsimize karşı bize yardım et. Ey celâl ve ikram sâhibi Rabbim! Sana yaklaştıracak meşgûliyetlerde bize yardım et. Ümmî Nebî Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’e, O’nun pak âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsûstur.

2. 365 def‘a Âyetü’l-kürsî okunacak.

3. 1000 def‘a İhlâs-ı şerîf okunacak.

4. 1 def‘a Zümer sûresi okunacak.

5. Bütün bunların sonunda 1 def‘a:

“Allâhümme yâ muhavvile’l-havli ve’l-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahseni’l-hâl” denilecek.

Türkçe Anlamı:

Ey halleri ve yılları değiştiren Allâh’ım! Bizim durumumuzu en iyiye tebdîl et. MUHARREM AYININ İLK ON GÜNÜ HER GÜN OKUNACAK DUÂ Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretleri’nden: “Her kim, ilk on günü sabahleyin bu duâyı üç kerre okursa, Allâhü zü’l-Celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharremine kadar bütün belâlardan emîn ve muhâfaza buyuracağı” rivâyet olunmuştur. Şeyh Şihâbuddîn-i Sühreverdî (k.s.)’dan nakledilmiştir ki: “Her kim, bu duâyı, Aşûre günü üç kere okursa, ölümden de emîn kılınır. Elbette o sene ölümü takdîr olunan kimseye bu duâyı bu vechile okumak nasîb olmaz.

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm “El-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ecma‘îne. Allâhümme ente’l- ebediyyü’l- kadîmü’l-hayyü’l- kerîmü’l- hannânü’l- mennânü ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhâ’l-‘ısmete mine’ş-şeytâni’r-racîmi. Ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli bi-mâ-yukarribunî ileyke yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîne. Ve sallâ’llâhu ve selleme ‘alâ seyyidinâ ve nebîyyinâ muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve ehli beytihi ecma‘îne.”

Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsûstur. Salât ve selâm Hz. Muhammed Efendimize, âline ve ashâbına olsun. Allâh’ım! Ezel, ebed, hay, kerîm, şefkati ve ikrâmı bol olan Sensin. Bu yeni yılda bizleri şeytandan korumanı istiyoruz. Ey celâl ve ikram sâhibi, ey merhametlilerin en merha24 metlisi, bizleri Sana yaklaştıracak amelleri yapmakta bize yardım et. Salât ve selâm Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, âline ve ashâbına olsun.

AŞÛRE GÜNÜ

10 Muharrem Aşûre günü, Muharrem ayının onuncu günü olup o günde şu mühim hâdiseler husûle gelmiştir:

1. Arşu’l-a‘lâ, kürsî, levhu’l-mahfûz, yedi kat semâ ve dünyânın yaratılması,

2. Hz. Âdem (a.s.)’a hayat verilmesi,

3. Hz. İdrîs (a.s.)’ın semâya kaldırılması,

4. Hz. Nûh (a.s.)’ın tufândan kurtarılması,

5. Hz. İbrâhîm (a.s.) ve Hz. İsmâîl (a.s.)’a cennetten koç indirilmesi,

6. Hz. İbrâhîm (a.s.)’ın, Nemrût’un ateşinden selâmete erdirilmesi,

7. Hz. Eyyûb (a.s.)’ın belâlardan kurtarılması,

8. Hz. Mûsâ (a.s.)’ın, Fir‘avn’un denizde boğulması ile ondan kurtarılması,

9. Hz. Yûnus (a.s.)’ın balığın karnından çıkarılması,

10. Mahşer Muharrem ayının 10. günü (Aşûre günü) kurulacaktır. İnşâallâh.

İLK AŞÛRE YEMEĞİ

Nûh (a.s.) berâberindekilerle gemiden Âşûre günü indi. O gün oruç tuttu ve Allâh (c.c.)’e şükür olmak üzere maiyyetine oruç tutmalarını emretti. Azıkları artmıştı. Birisi bir avuç buğday, diğeri bir avuç nohut getirdi. Yedi çeşit hubûbât ile Nûh (a.s.) onlara yemek pişirdi. İnsanlar bunu Âşûre günleri için âdet edindiler ki yapanlar için büyük sevap vardır. Fakîrleri ve miskinleri de doyurmak lâzımdır. Zikrolunduğuna göre Allâhü Te‘âlâ, Aşûre gününde Zemzemi diğer sularla berâber akıtır. O gün gusleden kimse bir sene boyunca hastalık görmez. er-Ravzü’l Fâik’de bu şekilde yazılıdır. Aşûre gününde, âile ferdlerine, yeme içme ve elbise bakımından, eli açık tutmak mendûbdur. Çünkü Beyhâkî ve Taberânî’nin Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)’den rivâyet ettikleri hadîs-i şerîfte Cenâb-ı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Aşûre gününde âilesi için bolluk sağlayan kimseye, Allâhü Te‘âlâ da, bütün senesinde bolluk sağlar” diye buyurmuşlardır. Sâdece Aşûre gününe mahsûs olmak üzere kına yakmanın, sürme çekmenin fazîletli olduğuna dâir rivâyetler sahîh değildir; (belki) mekrûhtur. Aşûre gününde Kerbelâ vak‘asını canlandırmak câiz değildir. Çünkü bu, râfızîlerin âdetidir. Bunu hatırlamak isteyen olursa, önce sahâbe-i kirâm (r.a.e.)’i hatırlar, sonra gâye olarak değil; Onlara ittibâ‘ ederek (uyarak) Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)’i hâtırına getirir ki bu şekilde davranmakta beis yoktur. (Aksine fazîlet vardır ki bu da, Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’e ittibâ‘ etmektir ve ehl-i sünnet şiârıdır.) “Ramazân orucundan sonra tutulan oruçların en fazîletlisi Allâh’a izâfet ile şereflendirilen Muharrem ayındaki oruçtur. Farz namâzlardan sonra kılınan en fazîletli namâz da gece namâzıdır.” (Müslim) “Farz namazı kıldığınız zaman her bir farz namazdan sonra on def‘a:

“Lâ-ilâhe illa’llâhu vahdehû lâ-şerîkeleh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr” deyiniz. Böyle diyene bir köle azâd etmiş gibi ecir yazılır. (Buhârî)

Türkçe Anlamı: Allâh’tan başka ilah yoktur. O tektir, benzeri yoktur. Mülk yalnız O’nundur, hamd yalnız O’nadır. O her şeye kâdirdir. Müslim’in rivâyet ettiği bir hadîste: “Aşûre orucu geçmiş bir senenin günâhlarını affettirir.” buyurulmuştur. İbn-i Mâce’nin rivâyet ettiği bir hadîste de: “Aşûre günü orucu ile gelecek senenin hatâ ve kusurlarını örtmesini Allâh’tan dilerim.” buyurulmuştur. Beyhakî ve diğerleri çeşitli tarîklerden merfûan şu hadîsi naklederler: “Aşûre günü âile efrâdını iyi doyuran ve onları her bakımdan memnûn edenlere Hakk Te‘âlâ gelecek senenin refâh ve rızkını o nisbette genişletir.”

AŞÛRE GÜNÜ YAPILACAKLAR

1. O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem’in sâdece 10’uncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veyâ (9.-10.-11.) günleri tutulur.

2. Muharrem’in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def‘a okunacak.

3. İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört (4) rek‘at namâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı şerîf okunur.

4. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek‘at namâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra on bir (11) İhlâs-ı şerîf okunur.

5. Bol bol istiğfâr edilecek.

6. 70 (yetmiş) def‘a;

“Hasbünâ’llâhu ve ni‘me’l-vekîl ni‘me’l-mevlâ ve ni‘me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilecek.

Türkçe Anlamı: Allâh bize yeter. O ne güzel vekil, O ne güzel dost, O ne güzel yardımcıdır. Bizi affet Allâh’ım! Dönüş yalnız Sanadır.

7. 313 (üç yüz on üç) def‘a;

“Lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” denilecek.

Türkçe Anlamı: Senden başka ilah yok. Seni tenzîh ederim. Muhakkak ki ben (nefsime) zulmedenlerdenim.

8. Gusl abdesti alınacak.

9. On mü’mine selâm verilecek.

10. Hasta bir kimse ziyâret edilecek.

11. En az bir mü’mine iftâr ettirilecek ki bütün mü’minlere iftâr ettirilmiş olur.

12. O gün eve, getirilen rızık artırılacak. Efdal olan 10 (on) çeşit olmasıdır.

13. Muharremin 10’unu, 11’ine bağlayan gece, 1 (bir) def‘a Zümer sûresi okunacak.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu