Salavatlar

Salâvât-ı Şerîfe-1

Hadîs-i Şerîf’te: “Kim, bu Salâvât-ı Şerîfe’yi bir def‘a okursa bana on iki bin salâvât getirmiş gibi olur” buyurulmuştur.

Allâhümme salli ‘alâ Muhammedini’n- Nebiyyi ‘adede men sallâ ‘aleyhi mine’l- ahyâri ve ‘adede men lem yusalli ‘aleyhi mine’l-eşrâri ve ‘adede katarâti’l-emtâri ve ‘adede evrâkı’l-eşcâri ve ‘adede enfâsi’l- müstağfirîne bi’l-eshâri ve ‘adede mâ kâne ve mâ yekûnu ilâ yevmi’l-haşri ve’l-karâri ve salli ‘aleyhi mâ te‘âkabe’l-leylü ve’n-nehâru. Ve salli ‘aleyhi ma’htelefe’l- melevâni ve te‘âkabe’l-‘asrâni ve kerrara’l- cedîdâni ve’stakbele’l-ferkadâni ve ‘adede emvâci’l-bihâri ve ‘adede’r-rimâli ve’l-ğifâri. Ve belliğ rûhahu ve ervâha ehl-i beytihi minne’t-tehiyyete ve’t-teslîme ve ‘alâ cemî‘i’l-Enbiyâi ve’l-Mürselîne ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîne. Allâhümme salli ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ Âl-i Muhammedin bi ‘adedi külli zerratin elfe elfi merratin. Allâhümme salli ‘alâ Muhammedini’n- Nebiyyi ve ‘alâ Âlihi ve Sahbihi ve sellim. Sübbûhun Kuddûsun Rabbunâ ve rabbu’l-melâiketi ve’r-Rûh. Rabbi’ğfir ve’rham ve tecâvez ‘ammâ ta‘lemü inneke ente’l- e‘azzü’l-ekrem.

Ma‘nâsı

Allâh’ım! Nebîyy’in Muhammed (s.a.v.) üzerine seçkin kulların salât ettiği kadar salât olsun. Eşrarın (kötülerin şerlilerin) salât etmediği kadar salât olsun. Seherlerde istiğfâr getirenlerin nefesleri sayısınca, ağaçların yaprakları, yağmurların damlaları sayısınca, haşr ve karar gününe kadar olanların ve olacakların sayısınca Efendimiz’e salât olsun. Gece ve gündüz ardı ardına gittiği sürece, zaman devam ettiği sürece, O’na salât ve selâm olsun. Denizdeki dalgalar sayısınca, kumlar sayısınca Efendimiz’e salât olsun. O’nun rûhuna ve Âl’inin ve Ehl-i Beyti’nin rûhlarına ve bütün Peygamberlere bizden selâmlar ulaştır. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsûsdur. Allâh’ım! Zerreler adedince ve milyonlarca kerre Efendimiz Nebiyy’in Muhammed (s.a.v.)’e ve Âline salât ve selâm olsun. O’na, Âl’ine ve Âshâbı’na salât ve selâm eyle. Bizim ve bütün meleklerin Rabbi olan Allâh’ım! Seni bütün noksanlıklardan tenzîh ederim. Rabbim beni afv et, bana merhamet et ve benim bilmediğim ancak senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu